Arboristika
Združenie arboristov je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle


Arboristika. Výrub a ošetrovanie stromov. Predaj arboristického a stromolezeckého materiálu. Ťahové skúšky stromov, vyšetrenie impulzným tomografom a resistographom.
Arboristika - komplexná starostlivosť o dreviny, stromolezectvo, asanácie, odborný rez stromov, starostlivosť o chránené a pamätné stromy, ...


Arboristika. Prírode blízke ošetrovanie stromov lezeckou technikou. Starostlivosť o historickú zeleň. Presádzanie veľkých stromov. Výruby v extrémnych podmienkach.


Orezávanie a výrub stromov s pomocou vysokozdvižnej a horolezeckej techniky, odvoz a likvidácia drevných zbytkov


Arboristika - komplexné služby v oblasti starostlivosti o stromy.


Zakladanie a údržba zelene, arboristika, ošetrovanie a výruby stromov stromolezeckou technikou / pílenie, orezávanie, výruby /