Podmienky používania internetových stránok Záhradnícky katalóg na www.zk.sk

Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľom internetových stránok Záhradnícky katalóg na www.zk.sk /ďalej len prevádzkovateľ/ je fyzická osoba:

Ing. Ján Šperka - HORTISERVIS so sídlom Horná 16, 97401 Banská Bystrica

IČO: 302025319
DIČ: 1020672334
IČ DPH: SK1020672334

Číslo živnostenského registra: 608-3123
Živnostenský list vydaný Okresným úradom Rimavská Sobota


Používateľom je každá osoba, ktorá si prehliada internetové stránky Záhradníckeho katalógu a získava z nich informácie.


Autorské práva

Všetok textový a obrazový materiál zverejnený na internetých stránkach Záhradníckeho katalógu je chránený v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. zákon o autorskom práve. Uvedený materiál je voľne prístupný výhradne na informačné účely. Akékoľvek šírenie, predaj, umiestnenie, reprodukovanie, prenos, alebo rozširovanie obsahu stránok je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.


Ochrana osobných údajov

V prípade, že poskytovateľ príde do styku s osobnými údajmi, zaväzuje sa, nesprístupniť a neposkytnúť ich tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu používateľa jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť alebo zverejniť.


Prevádzkovanie internetových stránok Záhradníckeho katalógu

Prevádzkovateľ zabezpečuje funkčnú prevádzku internetových stránok Záhradníckeho katalógu podľa svojich možností a schopností, avšak neručí za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb.
Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom internetových stránok Záhradníckeho katalógu používateľom informácie o firmách / prevádzkach, internetových stránkach, akciách / z oblasti záhradníctva a iných príbuzných odborov
Používatelia získavajú a používajú informácie poskytnuté prevádzkovateľom prostredníctvom internetových stránok Záhradníckeho katalógu na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezaručuje aktuálnosť a presnosť poskytnutých informácií . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikla používateľovi použitím informácií zverejnených prevádzkovateľom na internetových stránkach Záhradníckeho katalógu, prípadne použitím nepresných alebo neaktuálnych údajov v katalógu.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do používania internetovej stránky www.zk.sk, aktualizovať a meniť jej obsah ako i podmienky používania.

Tieto podmienky používania sú platné od 3.4.2018.