Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Záhradníckeho katalógu pre poskytovanie reklamy

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľ internetových stránok Záhradnícky katalóg na www.zk.sk /ďalej len prevádzkovateľ/ je fyzická osoba:

Ing. Ján Šperka - HORTISERVIS so sídlom Horná 16, 97401 Banská Bystrica

IČO: 302025319
DIČ: 1020672334
IČ DPH: SK1020672334

Číslo živnostenského registra: 608-3123
Živnostenský list vydaný Okresným úradom Rimavská Sobota


Záhradnícky katalóg - súbor internetových stránok prevádzkovaných na doméne www.zk.sk. Prístup k Záhradníckemu katalógu je používateľom dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v

roku s výnimkou plánovaných odstávok a neplánovaných výpadkov.

Objednávateľ - fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá využíva reklamné služby.

Reklamné služby /ďalej len Reklama/ - označuje zverejňovanie reklamných prvkov /textové, obrázkové/ v mediálnom priestore na internetových stránkach Záhradníckeho katalógu vzájomne

dojednané medzi prevádzkovateľom a objednávateľom reklamy.

Zápis - súhrn informácií, ktoré sú zverejnené o registrovanej firme, prevádzke, akcii. Týmito informáciami sú najmä: Tituly, meno a priezvisko u fyzickej osoby, názov právnickej osoby, názov akcie,

adresa sídla podnikateľa alebo jeho prevádzok, IČO, DIČ, tel kontakt - pevná linka, mobilný telefón, firemný e-mail, odkaz na webové stránky

Prevádzka - miesto, kde objednávateľ vykonáva svoju činnosť, môže to byť napr. kancelária, kamenná predajňa, internetový obchod, iné.

Osoba - fyzická osoba, ktorá podniká podľa živnostenského zákona alebo inak ako podľa živnostenského zákona napr. Autorizovaný krajinný architekt, Záhradný architekt, Certifikovaný arborista

Akcia - výstava, seminár, konferencia, školenie, súťaž v odbore záhradníctvo alebo príbuzný odbor

Rubriky - prehľadne členené činnosti v oblasti záhradníctva alebo iných príbuzných odborovPráva a povinnosti zmluvných strán


Práva a povinnosti Objednávateľa:

Objednávka Reklamy

Objednávka Reklamy - na základe e-mailovej objednávky, potvrdená od prevádzkovateľa a odsúhlasená objednávateľom. Za objednávateľa môže zmluvu objednať a odsúhlasiť len osoba

oprávnená konať v mene objednávateľa, osoba, ktorej vyplýva oprávnenie konať v mene objednávateľa z pracovnej náplne alebo osoba splnomocnená objednávateľom. Prevádzkovateľ si

vyhradzuje právo v prípade pochybností, overiť si objednávateľa. Objednávka Reklamy je na jeden kalendárny rok.

Objednávka Reklamy musí obsahovať najmä:
a) označenie zmluvných strán vrátane adresy sídla, prípadnú poštovú adresu objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ/IČ DPH
b) Názov prevádzky / Osoby / Akcie
c) Adresa prevádzky / Osoby / Akcie
d) Kontakty na prevádzku / Osoby / Akcie - telefón, fax, mobil, e-mail, www adresa
e) Popis prevádzky, služieb alebo tovarov / Osoby / Akcie
f) Zaradenie v Rubrikách
g) Popis v Rubrikách


Zmena Objednávky

Zmena objednávky o Reklame - pokiaľ v týchto Všeobecný obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak, je možná len na základe dohody prevádzkovateľa a objednávateľa


Zrušenie Objednávky

Zrušenie objednávky objednávateľom
- bez udania dôvodu do dohodnutého dátumu začiatku Reklamy


Povinnosti a práva Prevádzkovateľa:

- Objednávateľovi poskytnúť dostatok informácií o možnosti reklamy v Záhradníckom katalógu
- je povinný po odsúhlasení Reklamy zverejniť Reklamu v dohodnutom rozsahu, pričom doba zverejnenia Reklamy Zápisom je 1 kalendárny rok.
- informovať o nových skutočnostiach, ktoré Prevádzkovateľ prevedie v systéme
- zasielať informačné e-maily Používateľom maximálne 1x mesačne
- ak sa vyskytnú osobné údaje Používateľov neposkytovať ich tretím osobám, ani ich komerčne využívať
- nezodpovedá za textový a grafický obsah zverejnených informácií
- nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nefunkčnosťou Katalógu z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá

môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti Záhradníckeho katalógu
- má právo ukončiť prevádzku Záhradníckeho katalógu. V takom prípade ak je to možné, je povinný na to upozorniť Používateľov najmenej 30 dní pred dátumom ukončenia prevádzkovania Záhradníckeho katalógu.

Zrušenie alebo obmedzenie objednávky prevádzkovateľom:
- nedodanie a neodsúhlasenie podkladov
- neuhradenie faktúry

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť alebo zrušiť akékoľvek údaje, ak:
- sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
- sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
- sú spôsobilé privodiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu
- svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa
- Prevádzkovateĺ zistí, že nezodpovedajú skutočnosti


Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa Záhradníckeho katalógu na e-mailovej adrese info@zk.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis

reklamácie. Prevádzkovateľ Záhradníckeho katalógu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, podnikne kroky smerujúce k jej náprave. Okrem uvedeného je tiež

Prevádzkovateľ Záhradníckeho katalógu povinný oznámiť Používateľovi, svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ Záhradníckeho katalógu je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.
Zmena alebo doplnenie je účinné dňom zverejnenia nového úplného znenia na stránkach www.zk.sk.

Objednávateľ odoslaním Objednávky súhlasí so znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými bol pri pred vyplnením Objednávky plne oboznámený


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 3.4.2018