Zväzy, inštitúcie, ústavy, ...


Vzdelávacie, kongresové a poradenské zariadenie MP SR


Združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa ovocinárskou problematikou
Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR


Združenie arboristov je profesijným i záujmovým združením ľudí zaujímajúcich sa o strom v najširšom slova zmysle


Zväz intetegrovanej produkcie hrozna a vína. Združenie vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktoré produkuje hrozno a víno s prísne ekologicky orientovanou technológiou.


Profesné združenie odborníkov v oblasti záhradnej a krajinnej architektúty.


Slovenská asociácia kvetinárov a floristov je združenie floristov, pestovateľov kvetín, obchodníkov s kvetinami a floristickým materiálom, odborných záhradníckych škôl a ostatných odborníkov v tejto profesii s cieľom zjednotenia ľudí a subjektov s podobným podnikateľským zameraním a problémami.